TROELLIArddangosfa Arbennig Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017Trai a llanw’n troelli ynof
A delweddau’n cau’n y cof.


Comisiynwyd Manon Awst i greu’r arddangosfa arbennig hon. Amcan ‘Troelli’ a’r gweithgareddau oedd ynghlwm â hi oedd ymdrin â themâu ecolegol sy’n cyffwrdd â thrigolion ac ymwelwyr Ynys Môn. Roedd yn gyfle i gasglu gwybodaeth a chyflwyno gwaith ymchwil gan artistiaid a gwyddonwyr lleol yn ymwneud â thirwedd Môn, yn arbennig ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol.

Wrth hyrwyddo celf fel proses ymchwil rhyng-ddisgyblaethol a chydweithredol y nod oedd i annog trafodaeth ynglŷn â sut yr ydym yn amgyffred tirlun heddiw. Ar un llaw, mae tirlun yn ddelwedd sydd â’i wraidd yn y traddodiad rhamantaidd, gyda chysylltiad cryf â hanes paentiadau tirluniau. Ar y llaw arall, mae’n realiti ffisegol a materol sydd ag oblygiadau sylweddol ar y ffordd yr ydym yn byw heddiw, ac yn gofyn cwestiynau ynghylch sut y dylwn ni fyw yn y dyfodol.

Dyma gynnig golwg o’r newydd ar y tirlun yng nghyd-destun trafodaeth ddadleuol yr ‘Anthroposen’ - y term sydd wedi cael ei gynnig fel rhaniad amser daearegol newydd wrth gydnabod dylanwad pellgyrhaeddol gweithgareddau dyn ar wyneb y Ddaear. Gyda’r arddangosfa, Yr Ardd Brofi a’r nifer o drafodaethau a pherfformiadau gwahanol yn ystod yr wythnos, roedd cyfle i ysgogi cynulleidfa’r Eisteddfod i ystyried eu perthynas gyda’r ddaear o dan eu traed, ac yn y pen draw i edrych yn wahanol ar yr amgylchedd o’u cwmpas - y tir, y môr a’r atmosffer.

---------

Manon Awst was commissioned to curate this special exhibition. ‘Troelli’ (to spin) and its connected activities was  an opportunity to gather information and present research by local artists and scientists concerning the landscape of Anglesey which included paintings, sketches, sculptures, films, performances together with maps, geological samples and plants connected to the island. 

By promoting art as an interdisciplinary and collaborative research method the aim was to further discussion concerning how we understand landscape today. On the one hand, landscape is the imagery at the root of the romantic tradition, with a strong connection to the history of landscape painting. On the other hand, it is a physical and material reality that has significant bearing on the way we live today, and asks challenging questions concerning how we should live in the future.

This was an opportunity to reconsider landscape within the controversial context of the ‘Anthropocene’ – the term proposed for the new geological epoch which acknowledges the far-reaching influence of human activity on Earth. The exhibition, the garden and the connected events were an attempt to inspire the Eisteddfod audience to reconsider their relationship with the ground beneath their feet, and to look afresh at the environment around them – the land, the sea and the atmosphere. 


Gydag / With:

Awst & Walther, Lindsay Colbourne & Lisa Hudson, Cywion Cranogwen,
Llyr Erddyn Davies, Dr Hywel Griffiths, Elinor Gwynn, Helen Grove-White, 
Darren Hughes, Dr Dei Huws, Tegwyn Francis Jones, Frances Lynch,
Anthony Morris, Iwan Gwyn Parry, Lisa Eurgain Taylor, Kyffin Williams, 
Charles Tunnicliffe, Rachel Rosen, Siân Miriam, Rhys Mwyn, Graham Williams, 
Duncan Brown, Dr Ffion Reynolds, Ruth Richards, Meic Watts