Artist ac ymchwilydd ydy Manon Awst. Astudiodd Bensaerniaeth yng Ngholeg Emmanuel, Prifysgol Caergrawnt ac wedyn Artistic Research yn y Royal College of Art, Llundain.

Enillodd Ysgoloriaeth Bensaerniaeth Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a’r Cylch 2004 cyn symud i ddinas Berlin lle bu hi’n byw am ddeng mlynedd yn cyd-weithio â’r artist Almaeneg Benjamin Walther yn datblygu prosiectau celf rhyngwladol (www.awst-walther.com). 

Yn 2015 derbyniodd Manon Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, a sefydlodd ei stiwdio yng Nghaernarfon. Yn ogystal â datblygu gosodiadau a chomisiynau celf, mae hi’n mwynhau barddoni ac yn perfformio yn rheolaidd efo'r grŵp barddol Cywion Cranogwen.

----------

Manon Awst is an artist and researcher. She studied Architecture at Emmanuel College, Cambridge and Artistic Research at the Royal College of Art, London.

She won the Architecture Scholarship at the National Eisteddfod in Newport 2004 before moving to Berlin where she lived for ten years, collaborating with German artist Benjamin Walther on international art projects (www.awst-walther.com).

In 2015 she received a Creative Wales Award from the Arts Council of Wales and established her studio in Caernarfon. As well as developing site-specific art projects and commissions, she enjoys writing poetry and performs regularly with the all-female bardic group Cywion Cranogwen.Cyswllt / Contact:

manonawst@hotmail.co.uk

︎@manonawst

© Iolo Penri 2017

I’r Môr / To The Sea

STAMP Castell03Agor y mae’r môr i mi
a chwrdd wna celf a cherddi.Yn haf 2018, daeth STAMP Castell i Gaernarfon am y drydedd flwyddyn dan arweiniad Manon Awst. Cydweithiodd artistiaid gweledol â beirdd, cerddorion, gwyddonwyr a haneswyr i greu darnau celf gwreiddiol yn ymdrin â’r thema ‘I’r Môr’. Roedd cerfluniau a gosodiadau safle-penodol, arddangosfeydd, perfformiadau a sgyrsiau creadigol yn y Castell ac mewn lleoliadau amrywiol ar draws y dref rhwng 15 - 24 Mehefin 2018. 

----------

In summer 2018, STAMP Castell returned to the town of Caernarfon for the third time, led by Manon Awst. The project brought together visual artists, poets, musicians, scientists and historians to reflect on the theme 'To The Sea'. Site-specific sculptures and installations, exhibitions, performances and creative discussions were to be seen in the Castle and across diverse locations in the town between 15 - 24 June 2018.


Gyda / with

Najia Bagi, Megan Broadmeadow, Caro C, Jackie Chettur, Nicky Deeley, Lynn Dennison, Alex Duncan, Thomas Goddard, Rebecca F. Hardy, Harrop and Horrell, Gweni Llwyd, Joe Roberts, Rosalind Holgate Smith, Katie Surridge, Rich White, Mathew Williams

+

Beth Celyn, Cywion Cranogwen, Leona Marie Holland, Rhys Iorwerth, Angharad Price, Ynyr Pritchard, Gwilym Bowen Rhys, Iwan Rhys, Math Roberts, Jess Mead Silvester, Marged Tudur, Iestyn Tyne, MOROL, Prifysgol Bangor, Gisda, Coleg Menai


stamp.cymru

Linc i ffilm / link to film by Culture ColonyFo Sho, Alex Duncan

Lawr i’r Môr / Down to the Sea, Rosalind Holgate Smith & Caro CCroeso i Gaernarfon / Welcome to Caernarfon, Gweni Llwyd & Marged Tudur


Wylit, Wylit, Rich White & Rhys IorwerthDau Sgwner a Barc / Two Schooners and a Barque, Jackie Chettur

Bardd y Mis Radio Cymru
Gorffennaf 2019Mae un bardd bob mis yn ymrwymo i gynhyrchu nifer o gerddi yn ystod y mis hwnnw a fydd yn ymateb i sgyrsiau, straeon, caneuon neu raglenni cyfan a glywyd ar orsaf BBC Radio Cymru. Roedd yn fraint cael bod yn Fardd y Mis Gorffennaf 2019!

Ewch i fy nhudalen ar BBC Radio Cymru


BBC Radio Cymru commissions one poet every month to write a series of new poems in response to talks, stories, songs or events which are featured during that month on the channel. Mine included poems about the Anthropocene, pebble-dash, the centenary of the Bauhaus as well as the cultural festivals which happen in Wales over the summer. It was an honour to be ‘Poet of the Month’ July 2019! 

Link to my page on BBC Radio Cymru Llun gan Lisa Gwilym

Y Maes DomestigArddangosfa ‘pop-up’ oedd hon mewn siop wag yn ystod Gŵyl Arall yng Nghaernarfon (Gorffennaf 2019) gyda darnau newydd a pherfformiad byw yng nghwmni Aneirin Karadog a Beth Celyn. 

This was a ‘pop-up’ exhibition in an empty shop as part of the Gŵyl Arall arts festival in Caernarfon (July 2019), with new works and a performance. With Aneirin Karadog and Beth Celyn.  Breuddwydion pebble-dash


Rhed, paid ag edrych

ar y maes domestig

a'i wyneb pebble-dash.


Glyna dy drwyn i'r ffôn

fel rhyw dron yn mynd am dro.

Ar draws y maes llwyd

mewn ffrog no-ffrils

ti'n cysgu - watscha ddisgyn!


Y croen sych ar dy gefn

fel plisgyn

a'r bargeinion yn hel

yn nyfnderoedd dy fag plastig.


Does na'm amser am goffi

ac mae popeth ar y stryd 'di arafu i stop,

y shutters ar gau ar ffenest pob siop.


Dy amser di'n llifo'n wag fel newsfeed,

a phopeth yn teimlo'n stici,

yn llethol o ddi-hid.


Ond mae'r pebble-dash yn tyfu fesul milltir,

yn cydio fel sment

am dy freuddwydion.


                              - Manon Awst
Ffilmiau / Films


Traeth Gwyllt, 2018
Ffilm o’r Fenai wedi eu dal gan gamerâu tanddwr a drones, gyda cherdd â ysgrifennwyd ar gyfer un o berfformiadau cyntaf Cywion Cranogwen.
A film of the Menai Strait captured with underwater cameras and drones, with a poem written for a Cywion Cranogwen performance.
Gwyliwch y ffilm / Watch film

Barclodiad y Gawres, 2018
Cerdd a ffilm wedi ei gomisiynu gan Podlediad Clera.
A poem and ffilm commissioned by Podlediad Clera (Podcast).
Gwyliwch y ffilm / Watch film


Tu Hwnt / Far and Wide, 2014
Fforwm rhyng-ddisgyblaethol yn / Interdisciplinary forum at 
Barclodiad y Gawres, Ynys Môn 
Gwyliwch y ffilm / Watch film
I’r Môr / To The Sea, 2018
Dogfen o brosiect STAMP, Caernarfon
Document of STAMP project, Caernarfon
Gwyliwch y ffilm / Watch film


Cof, 2014
Ffilm â grëwyd fel rhan o breswyliad yng Nghaer Rhufeinig Segontiwm, Caernarfon
Film made as part of a residency at Segontium Roman Fort, Caernarfon
Gwyliwch y ffilm / Watch film


Daytripper, 2004
Ffilm o brosiect yn ystod fy ail flwyddyn yn astudio Pensaernïaeth, yn archwilio llochesau amgen efo Sara Muzio yn Scarborough.
A film of a project during my second year of the Architecture Tripos, exploring alternative shelters with Sara Muzio in Scarborough.
Gwyliwch y ffilm / Watch film