Her y Cerrig / Stone SpeakM-SParc, Ynys Môn
Menai Science Park, AngleseyMae Her y Cerrig yn gasgliad o gerfluniau sy'n cynrychioli daeareg cymhleth ac arbennig Ynys Môn, wedi eu gosod yng ngardd M-SParc. Gyda chefnogaeth GeoMôn a Chyfoeth Naturiol Cymru, casglwyd gerrig Cyn-Gambriaidd a Charbonifferaidd o wahanol safleoedd ar yr ynys, gan gynnwys lafa clustog o Landdwyn, enghraifft o galchfaen enwog Moelfre, sgist las o Roscolyn a sampl o Fynydd Parys. Roedd y cerrig yma wedi eu cynnwys fel rhan o’r arddangosfa arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol Môn yn 2017. Yn ogystal mae hi wedi creu carreg newydd 'Anthroposenaidd' o alwminium gwastraff, sy'n edrych tuag at y dyfodol ac yn rhoi gwedd wrthgyferbyniol, gyfoes i'r casgliad.

Manon hefyd oedd cydlynydd prosiect celf TANIO M-SParc, sef chwe prosiect creadigol gwahanol yn dod a chelf a gwyddoniaeth efo’i gilydd wrth i’r adeilad newydd gael ei greu, gyda gweithdai mewn ysgolion ac yn y gymuned. Mae rhai o’r canlyniadau i’w gweld yn barhaol yn yr adeilad newydd, gan gynnwys gosodiad gan Mei Mac, dodrefnyn gan Tom Vousden a cherflun gan Rachel Rosen.

--------

Stone Speak is a collection of sculptures representing the complex and unique geology of Anglesey, installed in the M-SParc garden. With the support of GeoMôn and Natural Resources Wales, the artist collected Precambrian and Carboniferous rocks found on different sites on the island, including the unique pillow lava from Llanddwyn Island, an example of the famous Moelfre limestone, a blue schist from Rhoscolyn and a sample from Mynydd Parys. These rocks had been shown as part of the special exhibition at the National Eisteddfod on Anglesey in 2017. In addition she has created a new 'Anthropocene' rock from reclaimed aluminium, which looks towards the future and gives a contrasting, contemporary edge to the collection.

Manon was also the coordinator of M-SParc’s TANIO art project: Six different creative projects which brought art and science together whilst the new building was under construction, with workshops in local schools and in the community. Some results of the project are permanent exhibited in the new building, including an installation by Mei Mac, furniture by Tom Vousden and a sculpture by Rachel Rosen.


m-sparc.com

 

Gyda diolch i / With thanks to:

Margaret Wood, GeoMôn 
Graham Williams, Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales
Keith Tranmer, Anglesey Fabrication
Pryderi ap Rhisiart / Emily Roberts, M-SParc